Şirketimiz Ölçü Gümrük Müşavirliği olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için eğitim ve bilgilendirme konularına önem vermekteyiz. Öncelik olarak hedeflerimize en verimli ve en çabuk bir şekilde varabilmek için insan faktörünün çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun için eğitilmiş, teknolojiyi kullanabilen, dinamik ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkarabilen, kendini sürekli geliştirmeye açık, kaliteli ve mutlu bir işgücü ile çalışmak şirketimizin politikalarındandır.

Dış Ticaret Danışmanlığı alanında verdiğimiz hizmetler;
Eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasının (GTİP) ve buna bağlı vergi oranları ile dış ticaret mevzuatının eksiksiz olarak belirlenmesi
Eşyanın gümrük kıymetinin tespiti
Eşyanın menşeinin belirlenmesi
Eşya yola çıkmadan önce eşyanın tabi olacağı mevzuat ve gereklilikler hakkında kapsamlı bilgilendirme,
– Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması analizi;
a) Bir gümrük rejimine tabi tutulması,
b) Bir serbest bölgeye girmesi,
c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı
d) İmhası,
e) Gümrüğe terk edilmesi,
– Gümrük Rejimleri Analizi;
a) Serbest dolaşıma giriş rejimi,
b) Transit rejimini,
c) Gümrük antrepo rejimi,
d) Dahilde işleme rejimi,
e) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,
f) Geçici ithalat rejimi,
g) Hariçte işleme rejimi,
h) İhracat rejimi,
– Sözleşme analizi,
– Uluslarası Ödeme Yöntemleri Analizi, (Kapsamlı Akreditif Danışmanlığı ile Akreditifli ihracatlarınızda bankaya akreditif metnine uygun evrak sunma hizmeti)
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Tüm İthalat ve İhracat izinleri alımı,
– Gümrük İdareleri ile ihtilaf konularında itiraz ve savunma dilekçelerinin hazırlanması, uzlaşma görüşmelerinin yapılması,
– Gümrük Mevzuatının faydaya çevirilebilmesi için Dahilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi ve Yatırım Teşvik Belgesi süreç ve alımlarında Kapsamlı Danışmanlık